Monday, 5 December 2011

Siri 3: Kepincangan Urus Tadbir Melaka


1) ISU KEPINCANGAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENTADBIRAN AGENSI KERAJAAN NEGERI MELAKA

Laporan Ketua Audit 2009 bagi negeri Melaka menjelaskan ketempangan dan kelemahan kerajaan negeri dalam pengurusan kewangan mereka.

Antara perkara yang dibongkar di dalam laporan itu ialah :

a) Pengurusan Kelas Agama dan Fardhu Ain (KAFA) yang tidak mengikut prosedur. Contohnya dalam urusan perlantikan guru-guru; kurikulum yang tidak mematuhi dasar; akaun amanah KAFA tidak mengikut prosedur; bantuan perka pita yang diberikan oleh pusat tidak dibelanjakan mengikut tempoh dan matlamat pemberian; guru berlebihan dan sebagainya.

b) Pengurusan pembayaran emolumen guru kontrak di bawah skim Gred S11 Kerajaan Negeri adalah tidak memuaskan kerana Kerajaan Negeri telah terlebih berbelanja sejumlah RM17.83 juta bagi bayaran elaun guru KAFA.

c) Elaun 20 guru masih dibayar ke akaun bank walaupun telah meletakan jawatan mulai tempoh tahun 2005 hingga 2007. Mengikut perkiraan audit, elaun yang perlu dibayar balik oleh guru adalah berjumlah RM120,000 setahun dan usaha belum diambil bagi menuntut elaun yang terlebih dibayar.

d) JAIM tidak dapat mengesan elaun terlebih bayar kepada seorang guru sehingga guru berkenaan membuat bayaran balik secara sukarela sejumlah RM6,932.

e) Semakan Audit terhadap pembayaran ganjaran guru mendapati berlaku kelewatan antara lima hingga 41 bulan bagi menjelaskan ganjaran berjumlah RM378,774 kepada 395 guru walaupun perkhidmatan guru tamat semenjak bulan Disember 2004.

f) Bayaran ganjaran berjumlah RM114,051 bagi 123 orang guru kontrak Kerajaan Negeri yang ditawarkan lantikan semula masih belum dijelaskan walaupun tempoh kontrak perkhidmatan tamat sejak awal bulan Januari 2005.

g) Perbelanjaan berjumlah RM3.11 juta dari tempoh bulan Januari hingga Jun 2008 telah dijelaskan bagi pembelian perabot, komputer dan membaiki bangunan sekolah dengan menggunakan wang akaun amanah KAFA tanpa kelulusan JAKIM.

h) Lawatan Audit ke enam SRA JAIM dengan pegawai Unit Pembangunan JAIM mendapati pembayaran bagi sembilan kerja pembaikan di enam SRA JAIM berjumlah RM0.39 juta dijelaskan kepada kontraktor tanpa lawatan dan pengesahan JAIM. Selain itu enam kerja pembaikan bagi lima SRA JAIM berjumlah RM0.30 juta telah dijelaskan pembayarannya kepada kontraktor walaupun tidak mengikut spesifikasi kerja.

i) Sejumlah RM0.50 juta untuk SRA JAIM Paya Rumput, Masjid Tanah yang diterima sejak Februari 2007 untuk pembinaan bangunan baru tidak digunakan sebaliknya dilabur dalam simpanan tetap.

j) Bantuan projek untuk SRA JAIM Ramuan China Besar sejumlah RM0.39 juta yang diterima pada November 2006 hanya bermula pada Julai 2008. Ini berpunca daripada masalah perebutan pelaksanaan projek antara pihak LEKAS dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampong. Kelewatan projek pembinaan telah mengakibatkan suasana pembelajaran yang tidak selesa.

k) SRA JAIM Bukit Tembakau mempunyai seramai 281 murid tiada bilik darjahyang mencukupi sehingga tempat letak kereta telah disusun dengan kerusi meja untuk dijadikan kelas

l) Semakan Audit mendapati sejumlah RM12,720 telah dibayar kepada oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada penama terlibatmelalui akaun bank mereka walaupun status penerima bantuan telah meninggal dunia.

m) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13Tahun 1999, mensyaratkan Agensi pelaksana boleh memasukkan item bagi pengangkutan dan kemudahan peralatan untuk pengurusan projek melalui kontrak kerja. Item yang dibenarkan ialah kemudahan komputer jenis desktop dan telefon jenis atur bagi projek yang melebihi RM0.50 juta.

n) Semakan Audit mendapati Jabatan Parit dan Saliran Negeri Melaka telah menetapkan beberapa keperluan Pegawai Penguasa Projek di dalam Fasal 110 spesifikasi dokumen kontrak seperti desktop, telefon bimbit dan kamera. Adalah didapati satu projek bernilai kurang daripada RM0.50 juta telah dibekalkan dengan Notebook dan telefon bimbit yang mana projek ini tidak kelayakkannya. Manakala lima projek dibekalkan dengan telefon bimbit yang mana hanya layak dibekalkan telefon jenis atur.

o) Semakan Audit mendapati bayaran bulanan secara pukal telah dipinda pada akhir November 2008 kepada kadar sewa RM20 sepetak mengikut bilangan petak dan waktu operasi atas permohonan Syarikat Konsesi.

p) Keputusan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Khas Jawatankuasa Kewangan dan mesyuarat Majlis Penuh masing-masing mengikut Bil. 1 Tahun 2008 dan Bil. 11 Tahun 2008. Bagaimanapun bayaran ini dikuatkuasakan oleh MBMB secara mengebelakangkan tarikh (back date) sejak mula penswastaan iaitu pada awal bulan Mei 2006 walaupun tarikh kuat kuasa ini bertentangan dengan keputusan Mesyuarat Majlis Penuh Bil. 12 tahun 2007 yang menetapkan tarikh kuat kuasa mulai awal bulan Mei 2007.

q) Mengikut perjanjian penswastaan sehingga akhir Julai 2008, hasil yang sepatutnya diterima berjumlah RM8.10 juta berbanding sejumlah RM5.64 juta selepas pindaan kadar sewa. Pengurangan bayaran bulanan ini menyebabkan MBMB telah kehilangan hasil berjumlah RM2.46 juta dan keputusan ini tidak menjaga kepentingan MBMB. Selain itu, daripada sejumlah RM5.64 juta, sejumlah RM2.19 juta atau 38.8% masih tertunggak.

r) Pendahuluan Emolumen - Klausa 4.1.12 kepada surat perjanjian menetapkan gaji, PERKESO, KWSP dan elaun anggota MBMB yang bertugas dengan Syarikat Konsesi secara pinjaman bagi menjalankan tugas penguatkuasaan dibayar oleh Syarikat Konsesi.

s) Semakan Audit mendapati dari mula penswastaan sehingga bulan Julai 2008 seramai 33 anggota penguatkuasa MBMB yang bertugas dengan Syarikat Konsesi telah dibayar emolumen secara pendahuluan sejumlah RM2.89 juta melalui sistem gaji MBMB di mana RM0.63 juta masih tertunggak. Amalan ini bertentangan dengan syarat surat perjanjian dan pembayaran pendahuluan ini menjejaskan aliran tunai MBMB kerana jumlah tunggakan adalah tinggi.

t) Semakan Audit mendapati, sehingga akhir bulan Julai 2008 hasil pembahagian kompaun yang telah diterima oleh MBMB adalah berjumlah RM2.81 juta berbanding sejumlah RM2.25 juta selepas kelulusan pindaan kadar kompaun berbayar. Kesan dari kelulusan pindaan secara kebelakangan, MBMB perlu membayar kepada Syarikat Konsesi pembahagian kompaun tambahan sejumlah RM0.56 juta. Selain itu, tiada bukti perjanjian tambahan dibuat dan kelulusan daripada Jawatankuasa Penswastaan Negeri tidak diperoleh bagi memperakukan keputusan ini.

u) Perintah 8, Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MBMB), 2005 menetapkan kawasan tempat letak kereta yang telah di warta boleh dikenakan caj dan kesalahan boleh di kompaun mengikut perintah 46(1) dalam Perintah yang sama. Perbandingan telah dilakukan antara 118 kawasan tempat letak kereta berkupon yang diswastakan dengan 132 kawasan tempat letak kereta yang diwartakan. Semakan Audit mendapati empat kawasan yang menyediakan 1,092 petak telah mengenakan caj letak kereta dan kompaun terhadap kesalahan, namun kawasan ini tidak di senarai dalam kawasan yang diwartakan. Ini bermakna kawasan tersebut telah beroperasi sebelum pewartaan menyebabkan caj dan kompaun yang dikeluarkan tidak sah di sisi perundangan. (Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008, Negeri Melaka)

v) Sehubungan dengan laporan audit diatas maka pihak MPMBB sewajarnya memulangkan wang kompaun yang telah dibayar oleh rakyat. Kawasan yang terlibat adalah Taman Bachang Mall, Semabok Perdana, Lorong Kg.Jawa, Taman Bukit Piatu Mutiara. Jumlah kompaun yang terlibat dari Januari hingga Julai 2008 adalah berjumlah RM38,320.00.

2) ISU ANAK-ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI MELAKA MENGALAMI KERUGIAN

Sebilangan besar anak-anak syarikat kerajaan negeri Melaka mengalami kerugian disebabkan pentadbiran dan pengurusan kewangan. Ini juga disebabkan kerana amalan kronisme di mana individu yang dilantik ke jawatan tinggi di dalam syarikat terbabit tidak berkelayakan dan tidak kompeten. Sebagai contoh pada tahun 2007 21 anak syarikat kerajaan negeri Melaka mengalami kerugian di mana MITC mencatatkan kerugian paling tinggi iaitu RM9,980,207, Pertam Construction (RM5,444,102), Perbadanan Melaka Holding Sdn Bhd (RM5,184,168) dan lain-lain.

3) ISU PENDIDIKAN

a) PASTI terus dizalimi

Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) di seluruh negeri Melaka terus ditekan oleh kerajaan negeri Melaka sehingga kini kes ini belum selesai.

13 PASTI diseluruh kawasan di dalam negeri Melaka telah menerima surat amaran dari Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) yang mengarahkan kesemua PASTI tersebut berdaftar di bawah JAIM. PASTI-PASTI ini dituduh melakukan kesalahan di bawah Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam (Melaka) 2002.

Surat (JAIM/6/(S) 223/1-34 (4) yang ditandatangani oleh bekas Pengarah JAIM Abdul Halim Tawil antara lain memberi amaran bahawa jika kesemua PASTI tersebut enggan mendaftar dengan JAIM dalam masa 14 hari dari tarikh surat itu tindakan akan di ambil mengikut enakmen tersebut.

Antara PASTI yang menerima surat amaran tersebut ialah dari Kawasan Alor Gajah iaitu PASTI Munawwaarah 2 & 3; Kawasan Bukit Katil - PASTI Jaya Insan(Bukit Katil), PASTI Ar-Rahmah (Solok Gaung), PASTI Darul Islam (Bukit Beruang); Kawasan Jasin - Ar-Roudhah, Al-Istiqamah, Al-Amin, As-Syakirin, As-Solihin; Kawasan Kota Melaka - As-Syarifah, Al-Hidayah; Kawasan Tangga Batu - PASTI An-Nuriah.

Tidak ada keputusan rasmi dan muktamad yang jelas tentang isu ini.

b) Sekolah Agama negeri diserah kepada pusat

Lapan buah Sekolah Menengah Agama termasuk Sekolah Menengah Agama Tahfiz JAIM telah diserahkan kepada kerajaan Pusat.

Sebelum ini Kolej Al Dirasat Al Islamiah Al Arabiah iaitu Pusat Pengajian berkembar dengan Universiti Al Azhar Mesir yang ditadbir oleh JAIM telah diserahkan kepada Kolej Islam Melaka yang terletak di Kuala Sungai Baru walaupun mendapat bantahan daripada para pelajar dan kakitangan kolej tersebut.

0 Komen: